ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)

Undergraduate (Thai Programs)

หมายเหตุ

***อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเป็นการประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือก ลงทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

***สามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้สูงสุด 4 งวด (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

***อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมไม่รวมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนที่ไม่เป็นตามแผนการศึกษา และค่าเรียนเสริมพื้นฐานสำหรับหลักสูตรนานาชาติ/นักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

***นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขายกเว้นพยาบาล อยู่หอพักอัลฟา โอเมกา ฟรี 1 ปีการศึกษา

*** นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปี 2 และ ปี 3 เรียนที่ Shanghai Normal University

– ค่าสมัคร 520 หยวน
– ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 9,900 หยวน
– ค่าบริหารจัดการภาคการศึกษาละ 5,000 บาท

***สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรไทยต้องชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. (053) 851 478 – 86, (053) 241255

สำนักบริหารการเงิน ต่อ 297
สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา ต่อ 240, 241
งานทุนการศึกษา ต่อ 7832, 7833